مرور برچسب

دادن زدن سر بچه

داد زدن چه بلایی سر کودک می‌ آورد؟

اگر فرزند شما در سن لجبازی قرار دارد، اگر در موقعیت خودشناسی است، اگر نسبت به محیط‌های اجتماعی در حال شناخت است و به طور کلی در هر مقطع حساسی که ممکن است تغییراتی داشته باشد و بحران‌های جدیدی را بنابه سن و سالش تجربه کند قرار گرفته است،…