مرور برچسب

عادات صبحگاهی

۹ عادت صبحگاهی که نشانه نظم و انضباط است

تفاوت فاحشی بین سحر خیز بودن و داشتن یک برنامه منظم صبحگاهی وجود دارد.. تفاوت در سازگاری نهفته است. به گزارش باملین، سحرخیز بودن به این معنی است که شما به طور طبیعی در ساعات صبح هوشیارتر هستید. از طرف دیگر، داشتن یک برنامه منظم…