ادویه ای که می تواند درد مفاصل را از بین ببرد!

به گزارش باملین روماتوئید از شایع ترین بیماری ها است. هرچند آرتریت می تواند علل مختلفی داشته باشد، اما علائم بیماری و راه های درمانی آن یکسان است. برای درمان درد مفاصل و التهاب آنها می توانید از ادویه ها استفاده کنید که مهمترین ادویه در برطرف شدن این درد، زردچوبه است.

مطالعات مختلفی در اثر بخشی زرد چوبه در کاهش علائم آرتریت انجام گرفته در زیر نتایج تعدادی از مطالعات آورده شده است.

قابل ذکر است که ماده موثره زرد چوبه کورکومین است که یک پلی فنل می باشد.

 -در مطالعه ای به مدت ۱۲ هفته کورکومین به مقدار روزانه ۱ گرم به بیماران آرتریتی داده شده و نتایج بعد از ۱۲ هفته بررسی و کاهش درد و التهاب در بیماری مشاهده شده است که نتایجی مشابه با مصرف ایبوپروفن و دیکلوفناک بود.

-در مطالعه دیگر دیکلوفناک روزانه ۷۵ میلی گرم به همراه کورکومین به مقدار ۱ گرم روزانه  و بدون کورکومین به بیماران داده شد. نتایج نشان داد که تاثیر دیکلوفناک همراه با کورکومین بیشتر از دیکلوفناک تنها بود.

-مطالعه دیگر بر روی ۴ گروه بیمار انجام شد. گروه اول دارونما، گروه دوم زرد چوبه، گروه سوم کندروئیتین و گروه چهارم زرد چوبه و کندروئیتین با هم دریافت کردند. نتایج اثر بخشی کندروئیتین و زرد چوبه را نشان داد. اما ترکیب کندروئیتین و زرد چوبه تاثیری در افزایش اثربخشی آن ها نداشته است.