اگر در این دسته از افراد هستید از خرید «سربازی» محروم شدید!

به گزارش باملین افراد زیادی هستند که علاقه ای به انجام خدمت وظیفه سربازی ندارند و قصد دارند از قانون خرید خدمت سربازی استفاده کنند. اما بهتر است بدانید که تحت چه شرایطی می توانید از این قانون استفاده کنید و آیا اصلا قانون خرید سربازی همچنان پابرجاست یا نه.

مشمولان غایب، از ادامه تحصیل محروم بوده و حتی نمی‌توانند اصل گواهینامه یا پایان‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر را از وزارتخانه مربوطه دریافت کنند.

عدم صدور اجازه خروج از کشور، عدم استخدام به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت، قرادادی، روزمزد در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها و همچنین عدم صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی از جمله برخی از این محرومیت‌هاست.

عدم امکان کاندیدا شدن جهت انتخاب مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی، عدم دریافت مستـمری از سازمان‌های دولتـــــــی و وابســـته به دولـــت و نهادهای قانونی از جمله دیگر محرومیت‌های مشمولان غایب است.

گفتنی است خرید خدمت سربازی مشمولان غایب دیگر در دستور کار نیست و مشمولان باید فقط وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.