برای تاسیس صرافی در تهران ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارید!

به گزارش باملین سرمایه لازم برای تاسیس صرافی های نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و ارومیه را منوط به پرداخت سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد تومان اعلام شد و در عین حال، در سایر شهرها این رقم ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است؛ ضمن اینکه صرافی های نوع دوم نیز به تناسب خدمات دهی، باید ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بعنوان سرمایه لازم بپردازند.

 

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز از ابلاغ دستورالعمل جدید صرافی ها خبر می دهد. دستورالعملی که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار اقتصاد آنلاین قرار گرفته و شیوه های جدیدی را برای فعالیت صرافی ها و کنترل نحوه کارکرد، پیش روی فعالان بازار ارز قرار داده است.

فرزیت، نارضایتی بانک مرکزی از عملکرد صرافی‌ها را اصلی‌ترین دلیل منحل شدن کانون صرافان ایران اعلام کرده و گفته که علاوه بر این کار مجوز بسیاری از صرافی‌هایی که تابع قوانین و مقررات بانک مرکزی نبودند، لغو شد.

وی ادامه داده که به صورت مرتب بر عملکرد صرافی‌ها نظارت داریم و به آنها سخت گرفته‌ایم. اخیرا مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار برده‌ایم تا برای نظارت مناسب‌تر بر شبکه صرافی‌های کشور شرایط صدور مجوز فعالیت آنها دستخوش تغییرات اساسی شود.

بر اساس این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت انواع صرافی ها به نحوی تعیین شده که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد.

آنگونه که خبرنگار اقتصاد آنلاین کسب اطلاع کرده است، برای صرافی های نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال سرمایه تاسیس تعیین شده است.

همچنین صرافی های نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم مبلغ هزار میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز باید دو هزار میلیارد ریال بپردازند که البته بر اساس یکی از بندهای این دستورالعمل، بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله تورم اقدام نماید.

بر این اساس، حداقل ۹۰ درصد از سرمایه صرافی سهامی خاص باید به صورت مستقیم متعلق به شخص حقوقی باشد و هر گاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱- افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته

۲- کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت صرافی متناسب با نوع صرافی و تعدد شعب آن نشود

۳- انحلال صرافی

همچنین افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان پذیر است:

۱- به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی

۲- از محل سود انباشته پس از کسر مانده مطالبات غیرجاری صرافی سهامی خاص از اشخاص وابسته مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی سهامی خاص

۳- از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی تضامنی

۴- از محل مطالبات حال شده سهامداران یا شرکا منوط به ارایه تعهدنامه محضری سهامدار یا شریک مبنی بر رعایت الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تایید حسابرس صرافی در خصوص مطالبات مذکور

۵- از محل مازاد تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت

البته آنگونه که اقتصاد آنلاین در دستورالعمل مذکور رویت کرده، تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت صرفا هر ۵ سال یکبار می تواند صورت پذیرد؛ ضمن اینکه در خصوص صرافی نوع دوم وابسته به موسسات اعتباری، افزایش سرمایه تا حداقل مقرر در ماده ۱۲ این دستورالعمل از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی است.

همچنین افزایش سرمایه بیش از حداقل مقرر در تبصره ۶ از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران/شرکا که متضمن تودیع وجه نقد نمی باشد، از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی می باشد.

متن کامل دستورالعمل جدید صرافی ها به شرح زیر است:

به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامههای اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافیها که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد.

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند:

-۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد

۳-۱- عملیات صرافی انجام هر یک از فعالیتهای خرید و فروش ارز مسکوک عملیات مربوط به حواله های ارزی رأساً و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی

۴-۱- صرافی شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی بوده و مشتمل بر دو نوع زیر می باشد:

(۱) صرافی نوع اول صرافی است که صرفاً مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک میباشد

(۲) صرافی نوع دوم: صرافی است که مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک، عملیات مربوط به حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران میباشد

۵-۱- کارگزار صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میکند

-۶-۱- خدمات ارزی برون مرزی

۱-۶-۱- پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث

١-٦-٢- پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث

١-٦-٣- دریافت و نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور

۷-۱- مؤسسین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که متقاضی اخذ اجازه نامه تأسیس و فعالیت صرافی میباشند

۸-۱- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی

۹-۱- اجازه نامه :فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی؛ ۱۰-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی

۱ – ۱۱- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیر عامل صرافی توسط فرد پیشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرایط وی براساس مفاد این دستورالعمل

۱ – ۱۲- شعبه واحد عملیاتی وابسته به صرافی نوع دوم که مطابق با سطح فعالیت صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی میباشد

۱ ۱۳ باجه واحد عملیاتی وابسته به صرافی که به صورت موقت ایجاد شده و صرفاً مجاز به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس میباشد

 ۱ – ۱۴- مسکوک مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی

فصل دوم ضوابط تأسیس

ماده ۲ تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد این دستورالعمل سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۳- تأسیس صرافی نوع اول توسط اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

ماده ۴- تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

ماده ۵ مؤسسین در حوزههایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی میباشد مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به بانک مرکزی ارایه نمایند

ماده ۶ مسئولیت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورات ابلاغی بانک مرکزی از جمله قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط شعبه و باجه و همچنین جبران خسارات ناشی از تخلفات آن بر عهده هیأت مدیره صرافی میباشد. ماده ۷ صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم ملکی و یا سرقفلی و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد.

تبصره ۱ – در مورد صرافیهای تضامنی موجود که فاقد محل فعالیت ثبت شده به نام صرافی میباشند انتقال ملک شریک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعالیت صرافی با لحاظ آن در سرمایه ،ثبتی حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب این دستور العمل بلامانع است.

تبصره ۲ مواردی که امکان ثبت مالکیت یا سرقفلی محل فعالیت به نام صرافی وجود ندارد از جمله فرودگاهها هتلها و مراکز مشابه از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۸ مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذی صلاح برسد.

ماده ۹ – مؤسسین حسب مورد باید از شرایط زیر برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند

۱-۹- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران

-۲-۹- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

داشتن صلاحیت فردی

-۴-۹- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوماتر نشده در شبکه بانکی کشور

۵-۹- اشخاص حقوقی باید در شمول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازارهای اول و یا دوم شرکت فرابورس ایران باشد

-۶-۹- اشخاص حقوقی باید فاقد زیان انباشته بوده و عملکرد آن برای ۳ سال منتهی به زمان تقاضای تأسیس صرافی سودآور باشد

۷۹- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری

—- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی

-۹-۹ شفاف بودن آورده آنها از نظر منشا و احراز بلاشکال بودن منشأ آن توسط بانک مرکزی

۱۰۹- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها

۱۱-۹- نداشتن همزمان سمت مدیر عامل و عدم عضویت در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۹ – ۱۲- عدم عضویت در هیأت مدیره نداشتن سمت مدیر عامل و نداشتن سهم یا سهم الشرکه در صرافیهایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط
متقاضی اجازه نامه فعالیت آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است

۹ – ۱۳- عدم سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیات مدیره یا مدیر عامل در سایر صرافیها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی.

تبصره مؤسسات اعتباری از شمول بند (٥) و (٦) این ماده مستثنی میباشد

فصل سوم سهامداران شرکا هیأت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۰ سهامداران شرکا، اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند:

۱-۱۰- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛

-۲-۱۰- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-۳-۱۰- داشتن صلاحیت فردی

۴-۱۰- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

۵-۱۰- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری

۶-۱۰- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی

-۷-۱۰ شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشاء

۸-۱۰- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم با سهم الشرکه در سایر صرافیها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر

۹-۱۰- نداشتن سهم با سهم الشرکه عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل در صرافیهایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست از طرف متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده است برای شرکا سهامداران اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

-۱۰-۱۰- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و حقوق و سایر رشته های تحصیلی مرتبط برای مدیر عامل با تشخیص بانک مرکزی وفق ضوابط مربوط

۱۰ ۱۱- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه پردازی در مؤسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی

۱۲۱۰ دارا بودن گواهینامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل صرافی

۱۰ – ۱۳ دارا بودن تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی

تبصره ۱ تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافیها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مصوب تشکیل خواهد شد صادر میگردد.

تبصره ۲ بررسی و صدور تأییدیه صلاحیت مدیر عامل صرافیهای موجود در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آنها انجام خواهد شد.

تبصره ۳ در مورد صرافیهای موجود افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه کار و برخوردار از سوابق بیمه پردازی در صرافی و یا سوابق مرتبط در مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشروط به ارائه گواهینامههای حرفه ای از مؤسسات مورد تائید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از شمول بند (۱۰) این ماده معاف میباشند.

تبصره: در مواردی که فرد دارای سوابق بیمه پردازی در سایر نهادها به جز نهادهای مذکور در بند (۱۱) باشد لکن سابقه فعالیت مرتبط از جمله تجربه کار در امور ارزی و سایر موارد مشابه دارد؛ سابقه فعالیت مذکور میتواند به تشخیص کمیته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قابل قبول منظور شود.

ماده ۱۱- متقاضیان سهامداران شرکا، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل صرافی باید به همراه تقاضای خود حسب مورد بر اساس نوع صرافی مدارک و اطلاعات زیر را از طریق سامانه های ذیربط به بانک مرکزی ارایه نمایند