تعبیر جهنم در خواب ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر جهنم در خواب ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر جهنم در خواب ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

Ние ви предлагаме услугите за тълкуване на сънища и видения ۲۰۲۱ за най-големите коментатори като Ибн Сирин, Ал-Наблиси, Ибн Шахин и Ал-Васими, включително тълкуването на различни символи, както е посочено в книгите на коментаторите.

Тълкуването на ада в съня от Ибн Сирин, тълкуването на ада в съня, Набулси, тълкуването на влизането в ада насън, тълкуването на влизането в ада насън, тълкуването на влизането в ада насън.

Сънувах, че съм в огъня на ада

Тълкуване на сънища на огън във възкресението

Виждане на мъките на ада насън

Тълкуване на сънища за мъчение от огън

Виждане на хора от ада насън

Тълкуване на сънища на мъки

Виждане на рая и ада насън

Тълкуване на сънища за мъртви и огън

Тълкуване на ада в съня на Ибн Сирин

Който сънува, че гори, той е в огъня, бедствие и бедствие, от което няма да се спаси според думите на Всевишния Бог, а злосторниците видяха огъня (така помислиха, че са в него и не го намериха ). Той се измъкна от това} и претърпя голяма загуба поради казаното от Всемогъщия Бог {че наказанието му е любов} и видението му беше обещание за него да се покае за греха, който извършваше. мъчение и се каза, че той е хванат сред хората, защото е зает да търси знания и това знание ще бъде бедствие за него и се казва, че работата му е трудна за него и визията му показва тази кръв. и ако види насън, че все още е в затвора, той не знае кой е влязъл в него, той все още е беден, тъжен, лишен в този свят, изоставящ молитвата и поста. И ако види, че е халал на разгорещени въглени, нарочно ще мине по вратовете на хората в ложите и сборищата, ще говори нецензурни думи и лоши неща.

Тълкуване на ада в съня от Набулси

Всеки, който види насън, че е влязъл в ада, върши големи грехове и ако излезе от него невредим, ще бъде увлечен от грижите на света и е в него, и ако влезе в ада. Той извършва големите грехове и грозотии, които Бог Всемогъщият му е заповядал да направи и ако влезе в него и извади меч, той извършва блудство и грозота и извършва голям грях като убийство или прелюбодеяние и всеки може да види, че той все още там. Той е затворен в ада и в този свят е беден, бедстващ и лишен, и нито се моли, нито пости, нито си спомня Всемогъщия Бог, и който види черно лице и сини очи в ада, придружава Божия враг. Всемогъщият ще бъде унизен и лицето му ще възтържествува сред хората и Всемогъщият Аллах ще го накаже с жестокостта си в отвъдното и ще бъде изобличен за всеки грях, за който не се е покаял. Който го пие или яде храната му, извърши грях или търси знание, това знание ще бъде прокълнато и адът в съня представлява упадък на статуса в света. Може би това означава бедност след богатство, самота след хора, изпадане в нещастие, вечен затвор и позор в този свят, в болест, крайният резултат е смърт с лош край, а ако показва служба, това е при жесток владетел. И ако се отнася до знание, значи е ерес, а ако се отнася до действие, това е неморална постъпка, а ако се отнася до син, той е роден от прелюбодеяние. Може би влизането в огъня на ада означава някой, който е поискал, след като е станал богат, и това означава ерес и разврат, църква, разпродажба, огнени къщи, баня, кожарска работилница, кланица и пещта, която разпалва огъня. Огънят е за интерес и може би биенето е за предизвикване и порицание и много, а адът е за неверници и лицемери, а Сакр показва изоставяне на истината и потапяне в безсмислието и отричане на Деня на Страшния съд и изгаряне. Адът е за високомерните за дяволите и за тези, които творят с морала си, а бездната показва подценяването на теглото и баланса или за тези, чиито везни са леки и не им налагат праведни дела. И той предпочита живота на този свят, и той предпочита нисшите господари на лицемерието, така че ако яде от хората му, или пие от прането му, или го ужили скорпион, или душата му загива, или кожата му се променя. За кожата на своя народ или е нарисуван по лицето, или пада на главата си от катерене, или бие мястото си, или клевети робите си, всичко това и какво повече от ереси в религията, участие в потисници, следване на действията на невярващите, следване на пътищата на политеисти и присмехулници, противопоставяне на пророците, изоставяне на благочестивите, отстъпничество от религията, скромност на Божието богатство за заслужаващите, непокорство към Бога. Световете или отричането на Неговото господство и сила и сравняването на Неговото творение е субханам и виждането на собственика на съкровищника на огъня е знак за някой, който се е преместил в своя характер или е бил хранен от любов към Бог. Всевишният, Неговият Пратеник, вярващите и доказателството, и избягване на лицемерието и избягване на греховете, непокорството и желанията след заблуда и завистта в религията. Защо е доказателството, че той е имунизиран и защитен от неговия огън и ако види, че той се отвръща от него или го променя по някакъв начин, това означава, че той е в това, което огънят изисква от него да бъде и съкровищата на адът отговаря за това. И родители, войници, помощници, градски служители, семейство, роднини и всеки, който види, че Малик е застанал на негова страна и го е хвърлил в огъня, е задължително да го види и който види насън, че е влязъл в огъня и излезе от него. Тогава той влиза в Рая, Всемогъщият Бог, или извършва грях и се разкайва за него.

Тълкуване на влизане в огън насън

(И който го види насън) влезе в ада и след това излезе от него, така че това се вижда от хората на греха и големите грехове и това е вестител, който го предупреждава да се покае и да се върне и завършва поклонението му и Кааба пристига. И ако е неверник, приема исляма, и ако е вярващ, умира от болестта си, а ако е неверник, се излекува от болестта си, а ако е ерген, се жени. И ако е беден, той става богат и получава наследство, и той ги познава като обител на отвъдния живот, защото умира.

Тълкуване на влизане в огъня насън

Който сънува, че гори, той е в огъня.

И ако види собственика да стреля и да отрови пожарникаря, той е тайна от полицията или екзекутора или собственика на наказанието на султана, Всемогъщия Бог {наистина неговото наказание беше любов} и неговото видение беше предупреждение да се покае за греха, който е извършил

А ако сънува, че е влязъл в ада, той върши блудство и големи грехове, които изискват граници, и се говори, че ще бъде хванат между хора и сънува, че пие от партньора си или вкусва от него. Тогава той е зает да търси знания и това знание се превръща в бедствие за него и се казва, че работата му е трудна за него и видението показва, че ще се пролее кръв и фигура ще надделее сред хората и последствията от това . Не ги хвалят

И ако види насън, че все още е в затвора, той не знае кога е влязъл в него, той все още е беден, огорчен, лишен в този свят, изоставил молитвата и поста и всяко послушание, поради постановлението на Всевишния . : {Вкуси своето изкушение, в което си бързал.

Но ал-Наблеси тълкува съня за ада: който сънува, че е влязъл в ада, е извършил големи грехове и това е предупреждение за него да се покае и да се отвърне от това, което прави. Той е в нея и ако влезе, върши големи грехове и блудства, които Бог Всевишни му е заповядал.

Който види насън, че е влязъл в огъня на ада, този, който влезе в него, го съблазнява и го подтиква да извърши голям грях като убийство или прелюбодеяние, раната на ада е неговата топлина и гной, защото той придобива греха И кръвта се лее. Нещата са трудни и който види, че е черен и черен и има сини очи в ада, той придружава врага на Всемогъщия Бог, така че той ще бъде унижен и лицето му ще преобладава сред хората, а Бог Всемогъщи ще го измъчва в ада. Отвъд нататък със своята жестокост или от гнева на Всемилостивия

И всеки, който види насън, че е влязъл в ада, ще бъде изложен на всеки грях, за който не се е покаял. Може би това означава бедност след богатство, самота след хора, попадане в бедствие, постоянен затвор и скандал в този свят.

И ако означаваше болест, краят щеше да бъде смърт с лош край, а ако означаваше служба, беше при жесток владетел, и ако означаваше знание, беше ерес, а ако означаваше действие, беше неприемливо. акт, а ако се отнася за дете, то е дете на прелюбодеец. Може би влизането в огъня на ада означава някой, който е поискал, след като е станал богат, и това означава ерес и разврат, църква, разпродажба, огнени къщи, баня, кожарска работилница, кланица и пещта, която разпалва огъня. Огънят е за интерес и може би биенето е за предизвикване и порицание и много, а адът е за неверници и лицемери, а Saqr показва изоставяне на истината и потапяне в безсмислието и отричане на Деня на Страшния съд и изгаряне. Адът е за високомерните за дяволите и за тези, които творят с морала си, а бездната показва подценяването на теглото и баланса или за тези, чиито везни са леки и не им налагат праведни дела. И той предпочита живота на този свят, и той предпочита нисшите господари на лицемерието, така че ако яде от хората му, или пие от прането му, или го ужили скорпион, или душата му загива, или кожата му се променя. За кожата на своя народ или е нарисуван по лицето, или пада на главата си от катерене, или бие мястото си, или клевети робите си, всичко това и какво повече от ереси в религията, участие в потисници, следване на действията на невярващите, следване на пътищата на политеисти и присмехулници, противопоставяне на пророците, изоставяне на благочестивите, отстъпничество от религията, скромност на Божието богатство за заслужаващите, непокорство към Бога. Джаханян или отричането на Неговото господство и сила и оприличаването на Неговото творение Субхан и виждането на собственика на ковчежника на огъня е знак за някой, който се движи в характера си или му яде нещо от любов към Всемогъщия Бог. Неговият пратеник, вярващите и доказателството, и избягване на лицемерието и избягване на грехове, непокорство и желание след заблуда и завист в религията. Без него, доказателство за неговата безопасност и сигурност от огъня му

И ако види, че той се отвръща от него или го променя по някакъв начин, това показва, че той е в това, което огънят изисква от него да бъде, а съкровищниците на ада са пазителите и пазачите, и войниците, и помощниците, и полиция. Семейство и роднини

И който види насън, че влиза в огъня и излиза от него, той ще влезе в рая на Всемогъщия Бог или върши грях и се покае за него.

Тълкуване на влизане в огън насън

Това е история за болести, затвори, трудности, бедност на богатите, уволнение на старейшини, раздяла на близки, разрушителни пътувания, общуване с престъпници и корупция. Ако го изгорите в ухото му, той ще го чуе. или в устата му: поради речта му или това, което е ял. Също и стомаха му. или в окото му: заради зрението му. или в ръката му: за това, което е взел, дал или ударил. Или в гърдите, или в сърцето: заради мнението му. Или в интимните части: заради брака й. или в краката му: за усилията му. Но ако всичко беше изгоряло, щеше да е лошо.

Авторът каза: Той обмисли огъня. И не дай Боже, когато някой ми каза: Видях, че съм съдия на ада, казах: Ти си тъмничар. По същия начин, някой друг каза, аз казах: Печете или готвите. Също така друг каза: Казах: Вие сте над наказанието на хората, така че се страхувайте от Бога. Той каза по друг начин, аз казах: съдия Мерстан. Той каза по друг начин, аз казах: Вие сте бандит и убивате и погребвате хора. Друг каза: Видях ада да идва, извиках силно, казах: Това означава уединение на водачите. Защото Светият Пророк, Бог да го благослови и с мир да го дари, е казал: В деня на Страшния съд адът ще духне и пророците ще падат от амвоните си. Той каза по друг начин, аз казах: ще има силна топлина, която ще унищожи продукта и ще увеличи подкрепата. Друг каза: Видях, че паднах в огъня, казах: Пада във фурната или пещта и други подобни и падна. Другият каза: Видях, че съм овладял ада, казах: Ти си изостанал човек, който е гарантирал дом на разврат и хазарт, затова се разкая и се отвърна от него. Ние търсим убежище от позора на този свят и наказанието на отвъдното в милостивия, милостив и благ Бог, който е способен на всичко.

Науката за тълкуване на сънища в исляма Науката за тълкуване на видения или тълкуване на видения, наричана още, е обединена ислямска правна наука, която има постановления, извлечени основно от Свещения Коран и пророческите хадиси, и не е академично призната и е. Не се преподава в престижни университети и институции. Целта на тази наука е да тълкува сън, който идва от Бог и има значения и тълкувания, които са полезни за индивида или обществото по религиозни и светски въпроси или това, което е известно като истинско или справедливо видение, основано на ислямската вяра и вярата на Ехл ал-Сунна и Джамаат.

Tafsir Al-Rawi в Свещения Коран в сура Юсуф с думата Taweel al-Ahadith, Той каза: И така вашият Господ ще ви напътства и ще ви научи на тълкуването на хадисите и Неговите благословии са върху вас ْقوب كما على عبويك من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم, и от видението, дадено в Свещения Коран:

Науката за тълкуване на сънища в исляма започва по времето на пророка на исляма; Както при тълкуването на сънищата и преподаването на правилата за тяхното тълкуване, хадисите са разказани на сподвижниците от тях и има произведения в хадисите, които показват, че сподвижниците и сподвижниците са тълкували сънища.