تعبیر خواب خوردن ناخن در خواب چیست؟ از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب خوردن ناخن در خواب چیست؟ از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب خوردن ناخن در خواب چیست؟ را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خوردن ناخن در خواب رسیدن و حتی تعبیر صحیح این خواب است.

تعبیر خوردن ناخن در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حضور عده ای ناخن می جود، این خواب بیانگر آن است که خواب بیننده مقداری پول حرام را در زندگی خود می پذیرد.
 • تعبیر خواب کوبیدن میخ در خواب

 • اگر در خواب ببیند که به میخ طلا یا نقره می زند، این خواب برای بیننده مژده است از فراوانی روزی.
 • اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که میخ را به پشت خود می زند، این خواب بیانگر آن است که همسرش پسر صالحی به دنیا می آورد که در زندگی خود موفق می شود و به مقامی بلند می رسد.
 • کوبیدن میخ به دیوار برای یک مرد متاهل نشان دهنده ازدواج دختر سرایدار است و ممکن است نشان دهنده مهمان نوازی و سخاوت او با مهمانان باشد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که در حال میخکوبی است، این خواب بیانگر این است که تصمیمات مهمی در زندگی خود گرفته است و به دلیل اهمیت آنها در زندگی و تأثیر مثبت آنها در زندگی، برای اجرای این تصمیمات تلاش می کند. سپس می تواند نشان دهنده حضور افراد منافق در زندگی این دختر باشد.
 • تعبیر خواب کندن ناخن در خواب

 • اگر شخصی ببیند که ناخن هایش را می چیند، این خواب نشان دهنده ویژگی های ناخوشایند است.
 • اگر زنی متاهل خواب ببیند که میخ را از روی صندلی در می آورد، این خواب نشان دهنده نزاع بین او و شوهرش است.
 • تعبیر خواب فرو بردن ناخن در پا در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که ناخنی در پایش گیر کرده است، این خواب بیانگر آن است که بیننده از تهمت و ظلم کسی رنج خواهد برد.
 • این خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده مزایایی در زندگی خود خواهد داشت.
 • تعبیر خواب تعداد زیادی ناخن در خواب

 • اگر زن حامله ای در خواب ناخن های زیادی ببیند، این خواب بیانگر آمدن رزق و روزی خوب و بزرگ و فراوان است.
 • دیدن ناخن های زیاد در خواب می تواند بیانگر منطقی بودن بیننده در اعمال خود باشد و یکی از ویژگی های او خردمندی و عدم عجله است و این امر به برخی از افراد در زندگی کمک می کند تا موفق شوند و به خواسته های خود برسند.
 • دیدن ناخن های زیاد در خواب بیانگر این است که افراد زیادی در اطراف بیننده هستند که همیشه می خواهند از او حمایت و کمک کنند.
 • تعبیر خواب یافتن میخ در خواب

 • اگر در خواب ببیند که میخی پیدا کرده است، این خواب بیانگر آمدن روزی بزرگ و سود بسیار برای بیننده است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که هنگام نظافت خانه میخی پیدا کرده است، این خواب بیانگر این است که به خواست خدا به نامزدی و ازدواج خود نزدیک می شود و خداوند بالاتر و داناتر است.
 • اما اگر ببیند که میخی پیدا کرده و آن را در سطل زباله انداخته است، این خواب نشان می دهد که شخصی از او خواستگاری کرده است، اما او به دلیل عدم تطابق ظاهرش با او امتناع کرده است.
 • تعبیر خواب تمیز کردن ناخن در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که ناخنی را تمیز می کند، این خواب بیانگر آن است که بیننده تربیت شده و در بین همه شهرت دارد.
 • اگر دختری در خواب ناخن های کج ببیند، این خواب نشان دهنده حضور منافق در زندگی اوست.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ناخن از دهان در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که میخ از دهانش بیرون می آید، این خواب بیانگر این است که با سخنان خود به اطرافیان خود آسیب می رساند و ممکن است به این معنا باشد که مال حرام خورده است.