تعبیر خواب زنجیر آهنی از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب زنجیر آهنی از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب زنجیر آهنی را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب زنجیر آهنی یکی از معروف ترین نمادهایی است که مترجمان تعبیر خواب در مورد آن صحبت می کنند. آهن یکی از مهم ترین فلزات است و صنایع دنیا بر آن استوار است، اما دیدن آن در خواب عجیب است و لزوماً معنایی ندارد. مفید است و از طریق سایت باملین با آن آشنا می شویم.

تعبیر خواب زنجیر آهنی

شایان ذکر است که آهن یکی از فلزات گرانبهایی است که می توان آن را با پول زیاد خرید، بنابراین دیدن آن در خواب ممکن است به وضعیتی که در آن زندگی می کند مربوط باشد، زیرا تعبیر این خواب بیشتر بیان شده است. :

 • دیدن انسان در حال قورت دادن زنجیر آهنین در خواب، بیانگر این است که در برابر رنج و دردی که متحمل می شود صبور است و خداوند به او پاداش صبرش را خواهد داد.
 • کسی که خواب ببیند دستش از زنجیر آهنی است، نشانه آن است که قدرت دارد و به دیگران ظلم می کند.
 • اگر در منامه متوجه شود که پاهایش از زنجیر آهنی ساخته شده است، نشان می دهد که او یکی از شخصیت هایی است که به نظرات و مواضع خود پایبند است.
 • هر که او را ببیند زنجیر آهنی بر پاهایش دارد. این ثابت می کند که او یکی از تزلزل ناپذیر در زندگی است و هیچ کس نمی تواند او را با چیزی اغوا کند.
 • خواب بستن زنجیر آهنی به دست در خواب به دلیل انجام کار بد تعبیر می شود و خداوند او را به دلیل ظلم به دیگران به سختی مجازات می کند.
 • اگر در خواب آهنی را ببیند که در کنار خود آتش و زنجیر آهنی دارد، علامت آن است که در آینده نزدیک جنگ خواهد شد و خداوند قادر و دانا است.
 • هر کس در خواب ببیند که خانه اش از زنجیر آهنین است، نشانه حبس است و خداوند قادر و داناست.
 • خوردن زنجیر آهنی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب همیشه از دیگران غایب است و برای اینکه مورد عذاب خداوند قرار نگیرد باید از این کار دست بردارد.
 • اگر انسان از شرایط سخت مادی رنج می برد و خواب می بیند که زنجیر آهنی دارد، نشانه بهبود شرایط مادی است.
 • اگر خواب ببیند زنجیر آهنی به سر دارد، علامت آن است که پول و قدرت و اعتبار زیادی به او می رسد.
 • اگر در دنیا متدین باشد و در خواب زنجیر آهنین ببیند، بیانگر این است که به دین خود افتخار می کند و به خدا قوت و ایمان دارد.
 • شخص سنگدل در خواب زنجیر آهنین می بیند که نشان از ناسپاسی و ظلم روزافزون او به دیگران است.
 • دیدن مردی که آهن را ذوب می کند و آن را تصفیه می کند و آلودگی ها را از آن پاک می کند، نشانه تسلط او بر کار است.
 • اگر انسان زنجیر آهنین را ببیند و آنها را خم کند، به این معناست که کارهای زیادی به سراغش می آید.
 • دیدن دو زنجیر آهنی که در خواب از هم جدا شده و توسط بیننده جوش داده شده اند، نشانه اتحاد و همکاری با دیگران برای از بین بردن دشمنان است.
 • تعبیر خواب زنجیر آهنی برای زنان مجرد

  دختر دوست دارد زنجیر ببندد، اما نه آهن، بنابراین دیدن این خواب می تواند نشانه خاصی باشد یا وضعیت او را در واقعیت نشان دهد، زیرا تعبیر زیر از این خواب می آید:

 • اگر در خواب ببیند که زنجیر آهن در حال آب شدن است، نشان می دهد که او یکی از شخصیت های دارای احساسات قوی و حساس است.
 • در تعبیر رؤیت بریدن زنجیر آهنی آراسته گفته شد که دلیل آن دختر مال بسیار باشد.
 • اگر ببیند به زنجیر آهنین نگاه می کند، نشانه آن است که شخصیت قوی دارد و در برخورد با دیگران نرم نیست.
 • اگر زنجیر آهنی در آتش ببیند، نشانة نزدیک شدن روز عقد اوست.
 • در تعبیر رؤیت این دختر گفته شده بود که او به ساختن زنجیر آهنی مشغول بود که نشانه بهبودی از بیماری بود که از آن رنج می برد.
 • برای دختری که خود را در حال خرید زنجیر آهنی می بیند، این نشانه آن است که با مردی ثروتمند و با نفوذ ازدواج خواهد کرد.
 • اگر دختر نامزد نباشد و در خواب زنجیر آهنین ببیند، علامت آن است که روز نامزدی او نزدیک است.
 • اگر ببیند که زنجیر آهنی به چیز دیگری بسته است، نشانة آن است که همیشه در فکر چیزی است که زحمت زیادی می طلبد.
 • همچنین بخوانید : دیدن زنجیر در خواب برای زنان مجرد

  تعبیر خواب زنجیر آهنی برای متاهل

  این خواب یکی از خواب های عجیب زن شوهردار است، زیرا با آهن سروکار ندارد و واقعاً از آن استفاده نمی کند، بنابراین در تعبیر این خواب گفته شد:

 • اگر خواب ببیند به زنجیر آهنین نگاه می کند، علامت استواری و پاکی در دین است.
 • اگر خود را با زنجیر آهنین ببیند، نشانة گرفتاری و مسئولیت است.
 • اگر در خواب آهنی ببیند که زنجیر آهنی می کند، بیانگر آن است که شخصی به کار او رسیدگی می کند.
 • اگر بیند که شوهرش آهنگر است و زنجیر آهنین می بندد، نشانه آن است که در زندگی بر او قدرت و تسلط دارد.
 • تعبیر دیدن زنجیر آهنین در خواب دلیل بر قدرت و نفوذ او در خانه است.
 • اگر خواب ببیند زنجیر آهنی می خرد، علامت آن است که شغل جدیدی خواهد داشت.
 • اگر ببیند که زنجیر آهنین می فروشد، نشانه آن است که در امری وجدان و وجدان خود را می فروشد.
 • اگر خواب ببیند که زنجیر آهنین به او می دهد، بیانگر آن است که در زندگی نقشی را بازی می کند که نقش او نیست.
 • اگر در خواب ببیند که زنجیر آهنی می خورد; این نشانه این است که او با شوهرش مشکل دارد.
 • تعبیر خواب زنجیر آهنی برای باردار

  در این مدت زن باردار دچار استرس عصبی و روانی می شود و این مشکل می تواند بر ضمیر ناخودآگاه او نیز تاثیر بگذارد که خواب هایی را برای او به نمایش می گذارد که در واقعیت می تواند نشانه ای برای او باشد، بنابراین تعبیر این خواب به این صورت اتفاق افتاد:

 • اگر خواب ببیند در مشت خود زنجیر آهنی دارد، علامت آن است که فرزندش عمر طولانی خواهد داشت.
 • اگر در دستش زنجیر آهنین ببیند، نشانه آن است که به دین خود پایبند است.
 • خواب زنجیر آهنین در خواب تعبیر می شود که به خستگی شدیدی دچار می شوید که طاقت آن را ندارید اما نه جسمی بلکه روحی.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب زنجیر طلا برای زن متاهل

  تعبیر خواب زنجیر آهنی برای انسان

  مردان یکی از گروه هایی هستند که بیشتر از آهن در ساختمان سازی استفاده می کنند، بنابراین دیدن زنجیر آهنی در خواب ممکن است مربوط به شرایط مادی یا اجتماعی باشد، چنانکه دانشمندان در تعبیر این بینش می گویند:

 • اگر ببیند که در محل کار از زنجیر آهنی استفاده می کند، این نشانه تلاش او برای محافظت از کسی است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که درهای خانه را با زنجیر آهنی عوض می کند، علامت آن است که در کار خود می کوشد جایگاه خود را تقویت کند.
 • اگر در خواب ببیند که دری از زنجیر آهنی باز می کند، بیانگر مهربانی و نیکی اوست.
 • خواب شکستن زنجیر آهنین در خواب دلیلی بر سقوط عزت و خواری حاکم تعبیر می شود.
 • اگر بیننده از صاحبان مال باشد و در خواب ببیند که زنجیر آهنی به سر دارد، نشانه افزایش اعتبار و قدرت است.
 • اگر شخصی مریض شود و در خواب ببیند که زنجیر آهنی به سر دارد. این نشانه نزدیک شدن به زمان بهبودی او از این بیماری است.
 • دیدن فقیری با زنجیر آهنین در خواب دلیل بر گرانی اوست.
 • اگر بیننده در خواب آهنگری ببیند که زنجیر آهنی می‌سازد، نشانه قدرت و نفوذ و اعتبار است.
 • اگر در خواب زنجیر آهنین ببیند، علامت آن است که با مهارت در کار خود مسلط است.
 • در تعبیر دیدن ذوب زنجیر آهنین در خواب، به اعمال قدرت بر ضعیفان گفته می شود.
 • اگر انسان زنجیر آهنین زنگ زده ببیند، نشانه فساد قلب و دوری از خداست.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن طلا در خواب

  تعبیر خواب زنجیر آهنی توسط ابن سیرین

  تعبیر دیدن زنجیر آهنین در خواب ابن سیرین چنین است:

 • اگر انسان در خواب ببیند که با نان زنجیر آهنی می خورد، نشانه صبر بر سختی ها و تحمل زندگی است.
 • اگر ببیند که زنجیر آهنی می جود، نشانه غیبت اوست.
 • اگر ببیند خانه اش به زنجیر آهنین تبدیل شده است، نشانۀ طول عمر و سلامتی است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که زنجیر آهنی در دست دارد، نشانه قدرت بدنی اوست.
 • خواب بیننده ای که در خواب آهن می خورد، تعبیر می شود که به آنچه قصد داشته است می رسد.
 • اگر فردی زنجیر آهنی را ببیند که با ابزارهای ساخته شده از آن احاطه شده است، این نشان دهنده مزایای بسیاری است که در واقعیت از یکی از یاران خود دریافت خواهد کرد.
 • اگر ببیند زنجیر آهنی از دندان بیرون می آید، علامت آن است که کار بدی کرده و باید آن را رها کند.
 • آهن یکی از فلزاتی است که در زندگی بسیار مهم است، اما دیدن آن در خواب دلیل بر چیزی نیست زیرا ممکن است تعبیر خوابی خالی باشد و خداوند متعال بالاتر و حکیمتر باشد.