تعبیر خواب کعبه توسط ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب کعبه توسط ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب کعبه توسط ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

Ние ви предлагаме услугите за тълкуване на сънища и видения ۲۰۲۱ за най-големите коментатори като Ибн Сирин, Ал-Наблеси, Ибн Шахин и Ал-Васими, включително тълкуването на различни символи, както е посочено в книгите на коментаторите.

Тълкуване на сънища на Кааба Ибн Сирин, Тълкуване на сънища на Кааба, Набулси, Тълкуване на Кааба в съня на неомъжена жена, Тълкуване на Кааба в съня на омъжена жена, Тълкуване на сънища на Кааба в съня на бременна жена, Виждане на Кааба и гледане на нея, тълкуване на виждане на Кааба, ходене в нея и влизане в нея и влизане в нея, молитва, Кааба насън, носене около Кааба, плач пред Кааба насън, тълкуване на виждане на Кааба. на грешното място видях Кааба насън у дома.

Тълкуването на Кааба в съня за момиче, неомъжено момиче, за омъжена жена, за бременна жена, дали тя го докосва от разстояние и молби за Ибн Сирин, Набулси, Имам Садик и др.

Тълкуване на съня Кааба от Ибн Сирин

 1. Визията на Кааба Шарифа посочва джамията, молитвата и джамията, защото това е дом за забавление и визията се отнася до справедливостта и равенството, защото всички мюсюлмани се събират на това чисто и благородно място и са равни и няма разлика между богатите или бедните, жените, белите или черните, защото всички обикалят и изпълняват ритуали на едно място, един от тях е, че виждането на Кааба е знак за любовта на Всемогъщия Бог и отдаденост на религията на исляма, тъй като Той каза, че Кааба е знак за опрощение и опрощение, защото когато мюсюлманин отиде там и извърши хадж или умра, вие измивате всичките си грехове.
 2. Отнася се за някой, който го следва и се ръководи от неговото ръководство и се връща към неговата команда и не се противопоставя на други, като исляма, Корана, Сунната, Корана, султана, владетеля, учения, Баща, Господ, Съпруг, майка и съпруга
 3. Може да се отнася за небето, защото това е Божият дом, а небето е неговият дом и има път към него.
 4. Може да покаже какво представляват джамиите и джамиите относно сезоните, конгрегациите, пазарите и откритите пространства.
 5. Който види, че Кааба е станала негов дом, хората го търсят и се събират на вратата му за позицията, която придобива, или знанията, които научава, или за благородния, високопоставен, султан или аскет, който се жени.
 6. Ако е роб, господарят му ще го освободи, защото Всемогъщият Бог е освободил дома му от потисниците, но ако е около него или изпълнява някои от ритуалите му, той служи на султан, на учен, на поклонник , баща му, майка му, жена или майстор със съвети и коректност и труд.
 7. Ако види насън, че е влязло в него, ако е неженен ще се ожени, ако е неверник ще приеме исляма, ако не успее ще се върне към молитвата и праведността, а ако не се подчини на родителите си ще се подчинява на родителите си.
 8. Освен ако поради увеличаването на съня и състоянието му наяве той е султан или владетел или юрист, освен ако не се страхува наяве, защото е в безопасност от когото си иска.
 9. Ако е болен, това е неговата смърт и победа, особено ако го вземат насън при него в мълчаливо, безмълвно, отзивчиво и голо състояние.
 10. Но ако го видите в родина или място, ако сънят е за гледащия и когато го види, той не вижда група с него, тогава вижте състоянието му.
 11. Ако го види на негово място или на негово място и влезе, докато жената е с него, ще му се даде.
 12. Ако той влезе в него, поради близостта на Кааба до него, след като е далеч и трудното разстояние, той ще влезе в къщата си набързо.
 13. Ако човек, който е небрежен към своята религия или пренебрегва молитвата, види това, това е предупреждение за него да остави работата, която трябва да върши вместо това.
 14. Ако е от задължителните поклонници и го пренебрегне, той си спомня за него и го моли да дойде при него.
 15. Ако няма нито едно от тях и видението е, че обикновените хора се събират около него насън и техният шум е над него насън, или праведен султан, който идва пред тях, или владетел, или учен, или имам, който идва от поклонение. Хората или идват на дълъг път, или след дълго разстояние, той напуска дома поради злополука, която му се случва, или задължително задължение, или мъртъв човек, който умира за него, така че хората го следват и го посещават. . Той се моли за него и иска добро от него и т.н
 16. Кааба в съня на халиф, принц или министър и падането на стената на Кааба показва упадъка на правителството или смъртта на владетеля.
 17. Да видите Кааба насън е добра новина, ако собственикът на съня вижда Кааба като свой дом или къща, той служи на владетеля или живее в къщата му (неговия дворец), държавата или министерството приема.
 18. Казано е още: Който види насън, че влиза в Кааба, той ще я посети с Божие позволение или забранено.
 19. Но който сънува, че се моли на покрива на Кааба, религията му ще бъде разбита.
 20. Но ако човек види насън, че неговият настойник е от Мека, с Божието разрешение и помощ, това е добра поличба.
 21. Ако човек види насън, че отива в Кааба, това е доказателство за правилността на неговите религиозни и светски дела.
 22. Що се отнася до този, който сънува, че е извършил престъпление или неподчинение в Кааба, ще му се случи нещо неприятно, когато се събуди.
 23. Да бъдеш близо до Кааба насън е знак за мир и спокойствие.
 24. Беше казано, че един човек дошъл при Ибн Сирин и казал: Видях да се моли на покрива на Кааба.
 25. И друг човек видя, че той влезе в Голямата джамия на Мека и се моли на покрива на Кааба, той разказа своето видение на случаен минувач и в отговор каза: Нашата майка поема мисии и събира данъци отвсякъде Това нарушава вярата, вярата и благородната сунна на Пророка.
 26. Той видял човек, който изглежда минал покрай Кааба, разказал го на Шейх Бин Сирин и казал:
 27. Това е човек, който наруши сунната на Пророка и влезе в страстта, не виждате ли, че пресича Кибла? Беше така, защото той си позволи това, което не е позволено в неговата будност, така че тълкуването на Ибн Сирин по този въпрос беше потвърдено.
 28. И който види насън или насън, че докосва черния камък, той следва имам от хората на Хиджаз, хората са заблудени.
 29. А който пие вода Замзам насън, ще направи добро и ще спечели чест.

Тълкуване на съня Кааба за Наблуси

 1. Който види Кааба, тя му показва доброто, което предлага или администрира за него.
 2. Който види насън, че се моли, ще се спаси от неприятели и ще спечели късмет, а ако влезе в старата къща, ще влезе при халифа.
 3. Ако му вземат нещо, той взема нещо от халифа
 4. Ако види, че една от стените му се е срутила, това показва смъртта на халифа и гледането му е безопасно от това, от което се страхува.
 5. Който сънува, че е откраднат нар от Кааба, идва Мухаррем
 6. Който сънува, че е сред мъртвите в Мека и го питат за това, ще умре мъченически
 7. Който види насън, че се измива в Кааба, това е беда, която сполетява почтения имам.
 8. Ако види, че Кааба е в къщата му, той все още има авторитет и доверие сред хората
 9. Който види да се моли на върха на Кааба, се е отказал от своята религия
 10. Който сънува, че е направил грешка в Кааба, той е нарушил сунната на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари.
 11. Който види Кааба е изгубен, напуснал е молитвата
 12. Който види намаляване или увеличаване на Кааба или изкривяване на нейната позиция или промяна в статута й, това е неговото тълкуване на имама.
 13. Който види насън да обикаля Кааба или да изпълнява някакви обреди, неговата религия е правилна.
 14. Който види насън, че отива в Кааба, той отива в своята религия и светски живот.
 15. Отнася се за джамията, защото тя е Божият дом
 16. Той видя, че Кааба стана негов дом, към който хората търсеха и тълпяха вратата му заради позицията, която той достигна, знанията, които преподаваше, или работата, която вършеше.
 17. Ако робът е бил освободен от своя господар
 18. Който го види, заобикаля го или изпълнява някой от ритуалите му, служи със съвет на султана, учения, поклонника, родителите или учителя.
 19. Който види Кааба, вижда халифа или султана
 20. Който сънува, че къщата му е превърната в Кааба и хората я посещават, той търси нещо, от което хората имат нужда.
 21. Той може да бъде имам на група или Бог да го благослови.
 22. Ибн Сирин казва, че виждам Кааба насън, че ще работя на място до Кааба и понякога това е доказателство за брак и близост.
 23. Човек, който вижда Кааба насън, когато е болен или изпитва някакъв физически дискомфорт, е причината той да умре в Мека и да бъде погребан там.
 24. И който се види да обикаля около Кааба, ще го застигне добрата вест и ще бъде почетен като отиде в Мека за хадж и отслужи задължителната молитва.
 25. Да видите Кааба насън може да означава щастие за човека, който вижда съня, но човекът, който го види да плаче много пред Кааба, може да види, че ще се върне от пътуване и ще остане с него. Семейството му и сближаването му

Тълкуване на Кааба насън

Кааба в съня на една жена, ако я види в известната й форма и великолепната й черна кърпа, бродирана със злато, това е чест и благодат и това е желание, което ще бъде изпълнено.

А що се отнася до момиче, което вижда насън да седи до Кааба и да вдига ръка към небето, тази молитва ще бъде изпълнена, особено ако молитвата е придружена от лек плач.

Тълкуване на Кааба в съня за омъжена жена

В тълкуването Кааба е знак за благородство и доброта и изпълнени желания, годината му е докато постигне желанието си, защото Кааба е знак насън, ако омъжена жена го види в красив черен костюм. Бродираната рокля в общото тълкуване на силния плач на жена, докосвайки стената на Кааба и нейните камъни, е нещо похвално, ако Бог пожелае, омъжената жена да бъде почетена или благословена от Бог.

Тълкуване на Кааба в съня на бременна жена

В тълкуването да видиш бременна жена, сякаш ражда детето си в Кааба или близо до нея, се възхвалява. В тълкуването това означава, че бременна жена целува или докосва Черния камък или се моли пред него, както и плач над Светата Кааба насън, при условие че плачът не е плач.

Тълкуването на виждане на Кааба и гледане на нея

Ибн Сирин казва: Човек, който мечтае да види Кааба насън и действително среща няколко души, това означава, че този човек ще се събере около себе си заради целта или статуса, които иска да постигне. Хората го посещават с цел да поискат ръката на сестра му или дъщеря му или защото този човек има много знания и иска другите да се възползват от това знание.

Тълкуване на виждане на Кааба и обикаляне и влизане в нея

Ибн Сирин казва: Човек, който увива Кааба и я гледа насън, означава, че този човек служи на някой близък, като жена си, владетел или шеф на работа, или че той служи на старините си . Мъж или възрастна жена, които се нуждаят от обслужване и грижи или всъщност се грижат за майка си, но утре някой е видял насън, че е видял Кааба и е влязъл насън, ако е ерген, това показва. който скоро ще се жени.

Тълкуване на видението на пациента за Кааба и влизане в нея

Ако болен човек види Кааба насън и влезе в нея и се почувства щастлив насън, това означава, че този човек ще умре, но в края на живота си ще бъде доволен от Бога.

Молитва в Кааба насън

Който се види да се моли в Кааба, желанието му ще се изпълни и това ще бъде знак от Всевишния Бог, че е на прав път.

Ако човек види Кааба, това е доказателство, че ще влезе в рая и ще постигне всичко, което иска в религията.

Таваф около Кааба насън

И който види насън, че обикаля Кааба, това е доказателство за оставащите години от живота му и като цяло означава обикаляне на Кааба с препитание и сериозно търсене на изпълнение на желанията му. Той желае в този свят и който и да види да стои пред Кааба и да призовава своя Господ, това е добра новина да постигне желанията си и да получи най-високите позиции и повишения.

Плач пред Кааба насън

Всеки, който го види да плаче пред Кааба, ще се отърве от тъгата и ще се доближи до утехата и щастието, ще се излекува от болестта и ще потърси прошка от Всемогъщия Бог. Да види Кааба насън е знак и доказателство за справедливост. Човекът и Божията любов към него, защото му изпрати искрено видение, което увеличава надеждата и близостта до Бога.

Тълкуване на виждане на Кааба на грешното място

 1. Виждайки човек, който обикаля около Кааба, но не на определено място, юристите и учените се разминават в тълкуването му, това може да е причината за бързането на човек при вземането на решение, а понякога е знак, че той ще се ожени след брака. Дългото чакане и това, че се жени за праведна жена и се връща там е нормално след дългото му пренебрежение в живота.
 2. И който види, че Кааба не е на мястото си и види хората да се радват около нея, това може да излезе от инцидента или големия грях, който е извършил.

В съня си видях Кааба у дома

Който сънува, че Кааба е твоята къща, той ще има слуги и служители и почит сред хората, освен ако не види Кааба лошо, тогава не е добре за него.

Снимка на Кааба в YouTube

Науката за тълкуване на сънища в исляма Науката за тълкуване на видения или тълкуване на видения, наричана още, е обединена ислямска правна наука, която има постановления, извлечени основно от Свещения Коран и пророческите хадиси, и не е академично призната и е. Не се преподава в престижни университети и институции. Целта на тази наука е да тълкува сън, който идва от Бог и има значения и тълкувания, които са полезни за индивида или обществото по религиозни и светски въпроси, или това, което е известно като истинско или справедливо видение, основано на ислямската вяра и вярата на Ехл ал-Сунна и Джамаат.

Tafsir Al-Rawi в Свещения Коран в сура Юсуф с думата Taweel al-Ahadith, Той каза: И така вашият Господ ще ви напътства и ще ви научи на тълкуването на хадисите и Неговите благословии са върху вас ْقوب كما على عبويك من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم, и от видението, дадено в Свещения Коран:

Науката за тълкуване на сънища в исляма започва по времето на пророка на исляма; Както при тълкуването на сънищата и преподаването на правилата за тяхното тълкуване, хадисите са предадени на сподвижниците от тях и има произведения в хадисите, които показват, че сподвижниците и сподвижниците са тълкували сънища.