تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

به شما معرفی می کنیم تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن بول در خواب ابن سیرین دیدن بول بر لباس در خواب دیدن ادرار زیاد در خواب تعبیر ادرار در خواب.

تعبیر خواب ادرار کردن روی لباس، دیدن بول، تعبیر خواب خیس شدن، تعبیر ادرار کودک در خواب.

تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین

 1. ادرار در خواب معمولاً نشان دهنده نعمت یا هدیه است. اما ادرار کردن در خواب نیز تعابیر زیادی دارد که با توجه به شرایط موجود در خواب متفاوت است
 2. امام فرمود: هر که در خواب ببیند که در جایی بول می کند که نمی شناسد، رؤیتش نشان می دهد که با زنی از آن مکان ازدواج می کند.
 3. هر که در خواب ببیند که بول می کند، رؤیا به او نشان می دهد که در چیزی خرج می کند که با بهره به او باز می گردد.
 4. هر که در خواب ببیند در چاهی بول می کند، رؤیت نشان می دهد که مال او به حکم قانون است و این پول را خرج می کند.
 5. شخصی که در خواب می بیند که در محراب مسجد یا نمازخانه ادرار می کند، دید او نشان می دهد که بیننده پسری خواهد داشت که وقتی بزرگ شد، دانش زیادی به دست می آورد.
 6. امام بن سیرین می فرماید: هر که در خواب ببیند بر قرآن کریم بول کرده است، رؤیت او حاکی از آن است که یکی از فرزندانش کتاب خدا را حفظ می کند.
 7. کسى که در خواب ببیند مقدارى از آن را بول کرده و مقدارى را در خود نگه داشته است، رؤیت او حاکى از از بین رفتن مقدارى از مال و بقاى او است، اگر صاحب بینا از صاحبان آن باشد. نگرانی در مورد پول و بقای دیگران
 8. هر که در خواب ببیند که در حال بول کردن است و دیگری بیاید و با او بول کند و بولها در هم آمیزند، دید او نشان می دهد که با آن شخص خویشاوندی خواهد داشت.
 9. هر که در خواب ببیند که در غسالخانه زیاد بول کرده است، بینایی او حاکی از زیان بزرگی است که اگر از صاحبان مال باشد به او می رسد و اگر صاحب بینا فقیر باشد فقیر می شود. . ثروتمند.
 10. کسی که در خواب ببیند در خواب ادرار کرد و مردم با این بول پاک می‌شوند، رؤیت او نشان می‌دهد که صاحب خواب پسری خواهد داشت که مردم را قضاوت می‌کند و از او پیروی می‌کند.
 11. اگر کسی در خواب ببیند که شیر بول کرده است و کسی آن را می نوشد و کسی را که آن را دیده می شناسد، خواب بیانگر آن است که کسی که آن را دیده برای آن شخص پول خرج می کند.
 12. کسى که در خواب ببیند بول کرده و ادرارش از آتش است، رؤیا دلالت بر آن دارد که پسرى به دنیا خواهد آورد که صاحب قدرت و نیرو باشد.
 13. هر که در خواب ببیند بر جامه بول کرده است اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد صاحب فرزند می شود.
 14. کسی که در خواب ببیند در مسجد یا نمازخانه ادرار می کند، خواب نشان می دهد که فرزندی با تقوا به دنیا خواهد آورد.
 15. امام ابن سیرین در مورد شخصی که در خواب ببیند کالایی را استفراغ کرده است، می‌گوید، در صورتی که تاجر بود، بینش نشان دهنده ضرر او در آن کالا است.
 16. هر کس در خواب ببیند که ادرار خود را نگه داشته است، بینایی او نشان دهنده درگیری است که بین او و همسرش ایجاد می شود.
 17. هر کس در خواب ببیند که شخصی بر او دلخور شده است، رؤیا نشان می دهد که از این شخص آزرده می شود.
 18. کسى که در خواب ببیند که خون مى خواهد، رؤیا به او نشان مى دهد که با زنى که بر او حرام است و او نمى داند همبستر مى شود.
 19. هر که در خواب ببیند که مستقیماً ادرار می کند، دید او نشان می دهد که پول خود را هدر می دهد بی آنکه بداند چگونه آن را خرج کند.
 20. فردی که در مقابل عابران ادرار می کند یا با بوی نامطبوع ادرار می کند، اگر او را ببینید چیزی را نشان می دهد که از او معلوم می شود.

تعبیر دیگری از نماد ادرار در خواب شما

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که دیدن ادرار به طور کلی، چه روی زمین، چه در مستراح و چه در اماکن عمومی اغلب به مال، مال، صدقه، ازدواج و در مواردی اشاره دارد. به مالی که از راه های حرام و غیر قانونی و ادرار کردن و خرج کردن یا از دست دادن آن در واقعیت به دست می آید و به عبارت دیگر دیدن ادرار روی زمین در خواب، علامت آن است که بر یکی از زنان آن محل خشمگین هستید. رئالیسم به خصوص اگر بیننده تنها باشد.

و کسى که در خواب ببیند در خانه شخصى که او را مى شناسد بر زمین ادرار مى کند، در خواب مى بیند که با دختر آن شخص یا یکی از اعضاى خانواده اش ازدواج کند. خوب و پر برکت. در زندگی خود و شخصی که در خواب می بیند ادرار می کند، اما ادرارش کامل نیست و خود را گرفتار کرده است، خواب بیانگر از دست دادن مقداری از ثروتی است که بیننده در بیداری دارد، اگر بیننده باشد. غنی، اما اگر بیننده نگران یا مضطرب و پریشان باشد، این خواب نشانه خوبی برای بیننده است که بسیاری از آن غم و نگرانی و احساس آرامش و شادی در واقعیت از بین می‌رود.

و اما کسى که در خواب ببیند بر زمین بول مى کند و کسى را در همان جا مى بیند که با او ادرار مى کند تا بول در هم آمیخته شود، این حالت دلالت بر پیدایش رابطه مستحکم یا اختلاط و خویشاوندى بین این دو نفر دارد. زندگی واقعی و کسی که در خواب ببیند در یکی از جاهای تعیین شده برای بول و بر روی زمین ادرار می کند و احساس می کند که جریان ادرار طولانی می شود، خواب در این هنگام اشاره به آسانی و مال است. از بین رفتن نگرانی ها و از بین رفتن نیازهای فقرا که در واقع فقیر بودند، اما اگر بیننده خواب ثروتمند بود و پول خود را وسعت می داد، بینش او حکایت از ضرر مالی او در زندگی واقعی دارد، چنانکه امام ابن سیرین فرمودند. حضرت همچنین می فرمایند: هر که در خواب ببیند که بر زمین بول کرده است و پس از آن افراد زیادی آمده اند و با آن بول خود را آغشته کرده اند، این نشان می دهد که بیننده فرزندی دارد که در بین مردم مشهور و محبوب بسیاری است. .فروخته شده توسط آنها.

و کسى که در خواب ببیند بر زمین خون استفراغ مى کند، خواب بیانگر آن است که بیننده در حال حیض با زنى که شیر مى دهد نزدیك مى شود و آن دیگر از او مشروب مى خورد. سپس خواب بیانگر این است که بیننده در حالتی برای این شخص پول خرج می کند که در آن شک و احترامی وجود ندارد.

دیدن خون روی لباس در خواب

مفسران ذکر کرده اند که بول در مواردی می تواند به فرزند، فرزند یا ازدواج اشاره کند، بینش او نشان می دهد که در زندگی واقعی هنوز صاحب فرزند نشده است و انشاءالله در روزهای آینده وعده فرزند و روزی فرزندان را می دهد.

دیدن ادرار زیاد در خواب

بول مادامی که در محل معین باشد و مضر نباشد، یعنی بدبو یا مضر نباشد، احتیاط خاص است و بول در محل، زمین یا منزل آشنا می تواند به معنای درخواست ازدواج باشد.

تعبیر ادرار در خواب

شیپور اگر در خواب ادرار ببینید، پیش‌بینی می‌کند که گرفتاری و گرفتاری در خانه شما حاکم خواهد شد.

تعبیر خوابی ادرار – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با کلمه توئیل الاحدیث فرمود: و این گونه پروردگارت تو را هدایت می کند و تفسیر حدیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد ْقوب كما علی عبویک من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای اصحاب نقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.