تعبیر زندان در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر زندان در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر زندان در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

Ние ви предлагаме услугите за тълкуване на сънища и видения ۲۰۲۱ за най-големите коментатори като Ибн Сирин, Ал-Наблеси, Ибн Шахин и Ал-Васими, включително тълкуването на различни символи, както е посочено в книгите на коментаторите.

Тълкуване на затвор в съня Тълкуване на затвор в съня Тълкуване на затвор в съня за Ибн Сирин Затвор в съня според психологическия анализ на затвор в съня Затворник, виждащ невалидността на влизането в затвор Виждайки плач в затвор, излизане от затвор насън, мечта за бягство от затвор, тълкуване на сънища Затвор, тълкуване на сънища на затворник, тълкуване на сънища на затворник, тълкуване на сънища на ограничения, тълкуване на сънища в тъмница

Значението на лишаване от свобода за самотно момиче, за омъжена, бременна, разведена жена, за женен мъж и неженен младеж, независимо дали влизам в затвора и се опитвам да избягам или излизам и плача Сънувах, че съм затворен и др .

Тълкуване на затвор в съня

 1. В тълкуването на сънищата Ибн Сирин е споменал подробно тълкуването на сънуването и той вижда, че затворът в съня се отнася до същите неща, за които се отнася виждането на баня насън, а сънят за затвор също го представлява . Тежка болест, която пречи на притежателя си да се движи и той вижда, че човекът, за когото е мечтал, е в затвора, колкото и да е чувствал страдание и тъга в съня си, толкова тъжни неща му се случват.
 2. Който сънува, че е затворен в затвор или в затворена стая, този сън показва психологическото състояние, в което сънуващият живее и чувства, че е сам и всъщност преминава през много проблеми, които го тревожат и голямо напрежение
 3. Да видите затвор насън представлява усещането на сънуващия, че той в действителност е в затвора, въпреки че е свободен, а тъмничарят, когото сънуващият вижда в съня, е метафора за нещата, от които сънуващият се страхува и се страхува.
 4. Да сънуваш затвор насън, в същото време, когато сънуващият се чувства тъжен поради трудните условия, през които преминава, затворът тук са проблемите, които го заобикалят и ако сънуващият сънува, че се пита какво кога Той ще остане в килията, това е алюзия към желанието на сънуващия в края на периода на проблеми и кризи и колкото по-дълъг е престоят в затвора в съня, това показва продължителността на времето. Предизвикателства и проблеми.
 5. Всеки, който е мечтал, че е в затвора, но вратата на затвора е отворена, или офицер или адвокат насън се опитва да помогне на сънуващия, това е знак, че проблемите, които сънуващият вижда, ще бъдат решени, всички негови условия ще бъдат решен. Възстановява се и психическото му състояние се подобрява.
 6. Който сънува, че е в затвора, но ключът от затвора е у него, или е видял, че сънуващият му се усмихва, този сън е знак, че всички мечти на сънуващия ще бъдат разгадани и ще достигнат до него. Отървете се от всички скърби и проблеми, които ви причиняват.
 7. Ако омъжена жена сънува, че посещава съпруга си в затвора и съпругът му всъщност е в затвора, този сън е добра новина за гледача, че съпругът й ще бъде освободен и оправдан, особено ако гледачът види съпруга си насън. Той спи добре и е в отлично здраве.
 8. Ако човек сънува, че е бил фалшиво обвинен и несправедливо затворен, тогава в действителност той ще се почувства потиснат от околните и ще се почувства потиснат на работа от семейството, приятелите и шефовете си.
 9. Ако човек види насън, че е затворник и плаче насън, но не много, а сънуващият в действителност преминава през трудни ситуации и е заобиколен от проблеми, този сън е добра новина за зрителя, че всички проблеми и всички Нещото е оправено. Дай боже ще се оправи
 10. Всеки, който сънува, че е затворник, но е оправдан и освободен след процеса, този сън представлява способността на сънуващия да излезе от кризата, но ако някой сънува, че е затворник и разчупва веригите и ограниченията в съня и бягства от затвор, това беше знак, че сънуващият устоява на всички проблеми и може да го преодолее и да успее във всичките си дела и се стреми да постигне желанието си и ако види, че след като кучетата избягат, те бягат. След като го върна в затвора, това показва, че сънуващият ще бъде заобиколен от лицемерни хора, които искат да му навредят. то
 11. Затвор: илюзия. Казано е, че затварянето в затвор показва придобиването на царство, както се вижда от историята на Йосиф и затварянето в неизвестна къща с гипсова мазилка, отделена от къщите.
 12. Шариатският затвор в съня показва задължението на религията, а лишаването от свобода може да означава дълъг живот и общение с близки и който избере затворник за себе си, ще бъде в безопасност от болести и който сънува, че е освободен. От затвора или който види, че вратите на затвора са отворени или има отвор за влизане, те премахват светлината или покрива на този затвор, след което той бяга от затвора.
 13. Който излезе насън от затвора на султана, ще се избави от мъката си, а който излезе от непознат затвор или тясна къща на широко място, е знак за лекота и комфорт.
 14. Който сънува, че е затворен в къща, която не познава, ще се ожени за жена и ще се възползват от него деца и пари.

И който види затвора на султана насън, това означава недоволство и тревога от лицемерие или клевета, но неизвестният затвор е препратка към света, а затворът е препратка към съпругата на клеветника или препратка към мълчанието. или злоба от страна на враговете е клевета и се отнася до гроба и религията и се отнася до симптоми. Пътуването поради болест или липса на енергия показва дискомфорт и бедност.

И затворът е беда и скръб, и затворът е благоденствие за пътешественика и смърт за търпеливия, и всеки, който се озове в някой от затворите на султана, ще бъде ощетен или страдащ с надеждата за отварянето му. Може да показва лъжа или може да показва ад, и всеки, който е невярващ и види мъртъв човек в затвор насън, е знак за ад, а който се види в затвора и пътува на кораб или по суша, означава, че има нещо, което му пречи, като вятър, дъжд, враг или заповеди на султана, в случай на тъмничар насън, той е гробокопач.

Тълкуване на затвор в съня

(Затвор) в съня показва задължението на религията, ако е шериатски затвор, а ако затворът на султана показва безпокойство и недоволство от клевета или лицемерие, от врагове и показва клевета, близост с девици. Гроб, гроб, заем, договори за пътуване поради болест или липса на сила, бедност, безпокойство и отиване в затвора показват дълъг живот, среща с близки, затвор и скръб.

Всемогъщият Бог казва в сура Юсуф: “И те са най-добрите от добрите.” Всемогъщият Бог каза истината. Затворът и неговата тъга, виждането му насън има много различни интерпретации, които могат да дадат на собственика много увереност, болестта му ще бъде дълга и дълга и ако една жена види, че е в затвора, това показва, че тя ще се омъжи за човек Той има висока степен и ако е женен, следващото благо е страхотно

Освен това, който види, че е бил освободен от затвора и арестуван, това представлява неговото освобождение от злото и извършването на много добри дела в неговия свят, тъй като има изобилие и благодат по пътя му и всеки, който вижда. Той избяга от затвора, това разказва за смъртта, който види, че е влязъл в затвора и скоро е излязъл, той ще получи това, което иска, точно както ако види вратите на затвора отворени, това показва спасение и се смята за затвор. Здраве за пътника и смърт за болния, ако някой от тях види затвора, както всеки, който види затвора на някой от роднините си, ще го сполети добро.

Освен това, който види, че е вътре в затвора и огърлицата и оковите му се доверяват и е в беда, това означава, че ще преживее много ужаси, който види, че е бил освободен от затвора, това означава щастие и има мир ще дойде при него и историята на нашия господар Юсуф и неговото страдание в затвора не е неизвестна на никого, а затворът беше фабрика за хора и страхотна станция за онези, които искаха да бъдат оборудвани със знания и учене и да прекарват времето си с него. могъщ бог

Тълкуване на затвор в съня

Затворът в съня е илюзия. Всеки, който види владетел да бъде убиван с камъни или хвърлен в затвора, ще бъде дълбоко наскърбен, а затворът е като плен. А който сънува, че е затворен в затвор, царството ще бъде велико и той ще реформира религията си, защото Юсуф, мир на праха му, беше собственик на затвора. Ако види, че е затворен в гипсова къща и отделен от непознати къщи, това е неговата смърт и тази къща е неговият гроб. И казаха: “Затворът е позорен. Ако една жена види, че султанът я е затворил, тя се омъжва за по-възрастен мъж.”

Затвор в съня за Ибн Сирин

Първо, имайте предвид, че всичко, което ще бъде споменато в тълкуването в следващите редове, се отнася за виждането на затвор в съня на мъж или жена, както споменава Мохамед бин Сирин в книгата Тълкуване на големи сънища за виждане на затвор в една мечта. Това е знак за болест, която спира сънуващия и му пречи да се движи и опитва, или показва предпазливост в работата, или показва приближаването на смъртта и смъртта и състоянието на гробовете.

Както отдавна е казано сред древните араби, виждането на затвор насън е знак за нещастие и неудачно решение, защото този затвор е вечното място на непокорните, невярващите и престъпниците.

Затвор със сънища според психоанализата

Що се отнася до психологическия анализ на виждането на затвор насън, беше казано, че сънуващият е затворник, независимо дали е затворен в истински затвор или затворен в съдебна зала. Това, че човекът е прекарал много лош период от живота си, който е пълен с безпокойство, безпокойство и тъга, в съня е отражение на умствения или духовен затвор, в който сънуващият живее, а не е знак за влизане в затвора. Всъщност виждането на затворнически пазач насън показва манията, страха и негативните мисли на сънуващия, а виждането на затвор насън също показва липса на контрол и неспособност за действие и вземане на решения. Този сън е послание за бързото освобождаване на зрителя от настоящата ситуация, виждането на затвор насън обикновено е знак и отражение на психологическата болка, която зрителят страда. което му пречи да изрази и да действа или да скрие болките си от другите. В съня времето, през което е престоял в затвора, показва мъка и надежда за бързо излизане от тази криза. И съответно сънят за него е добра новина за близко облекчение, особено ако човек види насън адвокат или полицай, който го подкрепя и му помага, и види ключ от затвора. Или усмивката на тъмничаря насън е история и добра новина за зрителя, което е облекчение от тъга, проблеми и бедствия.

Затвор в съня на затворник

Да видите омъжена жена насън да се срещне със съпруга си, който вече е в затвора, е знак и добри новини за нейното облекчение и освобождаване от скръбта и затвора, особено ако тя види съпруга си в здрав сън и външният му вид е красив. и добре

Виждайки невалидността на влизането в затвора

А виждането на невинен или потиснат човек да влиза в затвора незаконно показва потисничеството, което човек страда спрямо семейството и обществото си, а тъмен затвор показва страдание и зло от страна на семейството, роднини и приятели или колеги. Работата и виждането на потиснат затворник насън показва, че той доминира над хората около себе си, особено над семейството си, тяхното отчуждение и омраза към него.

Виждайки плач в затвора

Плачът насън като цяло е похвален, защото ако плачът е без плач, писък или ридание, това обещава мир и изчезване на тревогите.

Излизане от затвора насън

И да видите свобода от затвора насън, ако сънуващият излезе от затвора след оправдателната присъда, е знак и добра новина за освобождаване от скръб или решаване на проблеми и забавяния.

Мечта за бягство от затвора

Що се отнася до съня за бягство от затвора, той показва преодоляване и преодоляване на проблеми въпреки препятствията пред сънуващия и решителността, издръжливостта и търпението, които сънуващият има, за да постигне своята мечта и цел.

Тълкувателите на сънища в съвременната епоха са казали: бягството от затвора насън е силен знак за праведност и напътствие и освобождаване от контрола на желанията и желанията в душата и необузданите желания на душата и поемането на пътя. Светлина вместо пътя на загубата и тъмнината и тази интерпретация е близка, ако зрителят е непокорен или бунтарски.

Тълкуване на съня затвор

Затворът може да бъде промяна от една ситуация в друга насън

Тълкуване на съня на затворник

Ако някой види насън пазач в затвора, враговете и съперниците му са много. Алчността на хората се увеличи в него, самотата и странността му се увеличиха, но в крайна сметка той побеждава и достига целта си.

Тълкуване на съня на затворник

Да видиш затворник насън е добре, това е символ на праведен човек, който е плодотворна компания в този свят, ако жена се омъжи за затворник насън, ще бъде спасена от ревност, а ако се омъжи за затворник, тя ще живее в капан. Между илюзията и съмнението

Тълкуване на сънища на ограничения

Веригите, въжетата и веригите насън са символ на дълг, финансови проблеми и дори здраве насън са болест и недъг от всякакъв вид. Жена, която вижда съпруга си с оковани крака, означава неговата неспособност в брачния живот. , или ако е с белезници, това е символ на невъзможността му да свърши работата.

Тълкуване на сънища тъмница

Тъмница насън означава щастлив живот и женитба, който влезе в тъмница насън, ще се ожени за праведна жена или ще се сближи със султана или мъката му ще бъде премахната.

За какво мечтаете в затвора – YouTube

Науката за тълкуване на сънища в исляма Науката за тълкуване на видения или тълкуване на видения, наричана още, е обединена ислямска правна наука, която има постановления, извлечени основно от Свещения Коран и пророческите хадиси, и не е академично призната и е. Не се преподава в престижни университети и институции. Целта на тази наука е да тълкува сън, който идва от Бог и има значения и тълкувания, които са полезни за индивида или обществото по религиозни и светски въпроси или това, което е известно като истинско или справедливо видение, основано на ислямската вяра и вярата на Ехл ал-Сунна и Джамаат.

Тафсир ал-Рауи в Свещения Коран в сура Юсуф с думите Тауил ал-Хадис, Той каза: И така вашият Господ ще ви научи от тълкуването на хадисите и Неговите благословии са върху вас ْقوب كما عتممها على عبويكك من قبل آبراحيم و يساق ون ربابك عليم هاكيم, и от видението, дадено в Свещения Коран:

Науката за тълкуване на сънища в исляма започва по времето на пророка на исляма; Както при тълкуването на сънищата и преподаването на правилата за тяхното тълкуване, хадисите са били разказани на сподвижниците от тях и има произведения в хадисите, които показват, че сподвижниците са тълкували сънища.