عکس‌هایی از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

به گزارش باملین به نقل از فرارو، شهر پاسارگاد را شهر سلیمان نیز می نامند که در منطقه ای بین شیراز و اصفهان واقع شده است.

آرامگاه کوروش یکی از بناهای اصلی این مکان گردشگری تاریخی است.شهر پاسارگاد را شهر سلیمان نیز می نامند که در منطقه ای بین شیراز و اصفهان واقع شده است.

آرامگاه کوروش یکی از بناهای اصلی این محوطه تاریخی گردشگری است.

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد

تصاویری از شهر شگفت انگیز و تاریخی پاسارگاد