مرور برچسب

اسکواش

این ورزش کالری شما را به سرعت می سوزاند!

ژرونال اسپورت در گزارشی به تاثیر مطلوب ورزش اسکواش در چربی سوزی و سوزاندن کالری پرداخته است و جوانب مختلف این رشته ورزشی را مدنظر قرار داده است. اسکواش چیست؟ به گزارش باملین، اسکواش یک بازی داخل سالن با راکت و توپ است.…