مرور برچسب

باطل شدن کارت سوخت

این رانندگان منتظر ابطال کارت سوخت خود باشند!

به گزارش باملین علیرضا احمدی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور از باطل شدن کارت سوخت افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند خبر داد. با این وضع اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشید کارت سوخت برای شما صادر نخواهد شد و سهمیه سوختی به شما تعلق نخواهد…