مرور برچسب

تبریک نیروهوایی

متن تبریک روز نیرو هوایی به پدرم، برادرم، همسرم، پسرم در سال ۱۴۰۲

در کشور عزیزمان ایران، شجاع دلان و مردان غیوری حضور دارند که در نیروی هوایی به کشور خدمت می کنند و از مرزهای ایران اسلامی محافظت می کنند. در تقویم ایران روزهای مختلف به پاسداشت خدماتی که قشرهای مختلف ارائه داده اند به عنوان روز مشاغل مختلفی…