مرور برچسب

تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز، خوب است یا بد؟

به گزارش باملین، تثبیت نرخ ارز خوب است یا بد؟ این موضوع مناظره امروز صادق الحسینی و حسنخانی، در برنامه «بالاتر» بود. الحسینی به عنوان مخالف تثبیت دستوری نرخ ارز و حسنخانی نیز به عنوان موافق این سیاست، در برنامه حضور یافتند. در ادامه…