مرور برچسب

تنهایی در میانسالی

چگونه از تنهایی در میانسالی جلوگیری کنیم؟

میانسالی دوره زندگی در فاصله سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی مرحله مهمی سرشار از سازگاری مداوم با تغییراتی می‌باشد که فرد ممکن است انتخاب کرده یا نکرده باشد. در این مرحله زندگی احساسات متناقضی ممکن است مجال ظهور و بروز پیدا کنند: رضایت از انجام…