مرور برچسب

ساخت روف گاردن

خدمات حرفه ای اجرای روف گاردن

انسان شهرنشین با دوری از طبیعت دچار آسیب های روانی می شود و نیاز انسان به همجواری با طبیعت را می توان با ایجاد فضاهای سبز در سطح شهرها تا حدودی برطرف کرد. یکی از فضاهایی که می تواند برای رفع این نیاز ایجاد کرد ساخت فضای روف گاردن یا باغ بام…