مرور برچسب

سامانه معیشتی

آدرس سایت حمایت معیشتی جدید برای دریافت یارانه

آدرس سایت حمایت معیشتی جدید توجه: هم اکنون سامانه برای سرپرستان خانواری که قبل تر از طریق تلفن گویا و سامانه قبلی ثبت درخواست نموده‌اند، آماده خدمت می باشد. سایر سرپرستان خانوار نیز طی اطلاع رسانی بعدی (در هفته آینده) می توانند جهت دریافت…