مرور برچسب

لم دادن روی مبل

می دانستید نشستن روی مبل برای شما مفید است؟!

به گزارش باملین به نقل از دیلی تلگراف، موضوعی در فرهنگ غربی وجود دارد و آن این که ما مشغله کاری را تحسین می‌کنیم و به خاطر عدم موفقیت خودمان را مورد شماتت قرار می‌دهیم. افراد از انجام هیچ کاری حتی برای نیم ساعت احساس گناه و عذاب وجدان…