مرور برچسب

معنی انگشتر در انگشت کوچک

معنی انگشتر در هر انگشت رو میدونی؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که نمیدانید انگشتر خود را در چه انگشتی قرار دهید و یا خواسته و ناخواسته انگشتر را در انگشتی قرار میدهید که معنای خوبی نمیدهد. از گذشته تا به امروز انگشتر در سنت و رسوم ایرانیان جایگاه خاصی داشته و مردان و زنان…