مرور برچسب

چت جی پی تی

در مدارس انگلیس ربات مدیر مدرسه شد!

به گزارش باملین مدرسه ای در انگلیس رباتی را به عنوان مدیر خود منصوب کرده است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی کار می کند. مدرسه ای در انگلیس رباتی را به عنوان مدیر خود منصوب کرده است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی کار می…