مرور برچسب

چشم زخم

معوذتین برای دفع چشم زخم

به گزارش باملین از نظر قرآن و روایات حقیقت چشم زخم وجود دارد. بنابراین برای رفع و پیشگیری از چشم زخم یا به قول معروف چشم خوردن می‌توان اعمالی را انجام داد. در قرآن اشاره مستقیمی به چشم زخم نشده است، اما بسیاری از مفسران آیات ۵۱ و ۵۲…

بهترین دعای چشم زخم در قرآن و مفاتیح الجنان

باملین: زیاده‌گویی ها در مورد دعا برای رفع چشم زخم بسیار است. در بین توده مردم برخی از این مباحث با خرافات عجین شده و باعث انکار اصل چشم زخم از طرف بعضی افراد شده است. اما از بررسی روایات در مورد چشم زخم به دست آمده مشخص کرده است که آیا…