مرور برچسب

کنترل خشم در نوجوانان

راهکارهایی برای کنترل خشم و پرخاشگری در کودکان

یکی از خصلت‌هایی که در کودک و نوجوان اسباب نگرانی والدین را در خانواده فراهم می‌کند، اظهار خشم مداوم و پرخاشگری است. در آموزه‌های سبک زندگی درباره علل و عوامل چنین خصلتی دلایلی عنوان شده است و در عین حال راهکار‌هایی برای کنترل خشم و…