مرور برچسب

گیاه خواری در زنان

زنانی که رژیم گیاهی دارند این خطر آنها را تهدید می کنید!

نتایج این تحقیق همچنین می‌تواند مورد توجه زنان کشورمان نیز باشد که احتمال دارد به منظور پیروی از سبک زندگی سالم و به دنیا آوردن فرزندی سالم‌تر در دوران بارداری به رژیم گیاهخواری روی بیاورند. بر اساس اطلاعات انتشار یافته در برخی از…