مرور برچسب

یارانه چه کسانی یک میلیون میشود

یارانه این افراد به یک میلیون تومان افزایش پیدا می کند!

به گزارش باملین و به گفته معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از مادران باردار و کودکان تا 5 سال، ماهانه 32 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه و کاربرگ در نظر گرفته می شود.  عسگریان گفت: خانوارهایی که…