تبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتا

به گزارش باملین، از سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.

اگر فعال اقتصادی هستید ولی شناسه یکتا ندارید یعنی اسم تان در qr.mojavez.ir نیست از mojavez.ir غیرحضوری و راحت شناسه یکتا بگیرید.

براساس آمار، رتبه بندی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی دستگاهها، استان ها،رتبه استان ها در تبدیل مجوزهای صنفی و برترین ها در رسته های صنفی به شرح ذیل است:

تبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتا

برترین های استانی در تبدیل تمامی مجوزها

تبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتا

برترین های استانی در تبدیل مجوزهای صنفی

تبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتا

رسته های صنفی برتر در کارزار تبدیل

تبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتاتبدیل ۶۰ هزارمجوز کاغذی به شناسه یکتا