خبر خوش بنیاد شهید برای جانبازان!

خبر خوش بنیاد شهید / جانبازان بخوانند

محمد میرزابیگی، معاون بنیاد شهید گفت: تبلیغات زیادی می شد ولی در حوزه خودرو طی دو سال اخیر هیچ خودرویی به جانبازان اعطا نشده است. واقعا به جانبازان ظلم شده است. ما در ماه گذشته موفق شدیم امتیاز خودرو داخلی و خارجی را بگیریم.  در دو سال گذشته جانبازان خودرویی نگرفته بودند. در عرصه واردات مجوز داده شده ولی به صراحت می گویم که هنوز یک خودرو نیز دست جانبازان نرسیده است.