دارندگان وسایل نقلیه بخوانند؛ شرط جدید استفاده از کارت سوخت

دارندگان وسایل نقلیه بخوانند؛ شرط جدید استفاده از کارت سوخت

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: هر کسی که وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث داشته باشد، به مرور در لیست خاکستری قرار می‌گیرد. ابتدا به او مهلتی داده می‌شود که اگر بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه نکرد، چه در مورد خودرو و یا چه در مورد موتورسیکلت باشد، اول در لیست خاکستری قرار می‌گیرد و مهلت داده می‌شود و بعد از آن کارت سوخت او باطل می‌شود.