قیمت دام زنده امروز ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار چند است؟

به گزارش باملین، قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۴۵ تا ۲۵۵ هزار تومان متغیر است.

قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۲۰۰ تا ۲۱۵ هزار تومان متغیر است.

در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۳۵ تا ۲۴۵ هزار تومان متفاوت است که در این بازار نیز قیمت ها کاهش ۵ هزار تومانی یافته است.

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده  ۲۴۰ هزار تومان تا ۲۵۲ هزار تومان است.

گوساله کشتار هم بین ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان است که نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.

قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۳۰ هزار تومان تا ۲۴۵ هزار تومان است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۲۰۰ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان است.

در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۴۴ تا ۲۵۰ هزار تومان است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۲۹ هزار تومان است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۳۷ هزار تومان است که کاهش قیمت ۵ هزار تومانی داشته است.

قیمت گوساله نیز ۲۰۱ هزار تومان است که قیمت گوساله نسبت به هفته ۵ هزار تومان کاهش یافته است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

 

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۵۰۰
اصفهان ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۵۰۰
خراسان رضوی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۱۷,۵۰۰
فارس ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
همدان ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۰۰۰
قم ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۹۷,۵۰۰
مرکزی ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
چهارمحال بختیاری ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۷,۵۰۰
میانگین ۲,۳۷۲,۵۰۰ ۲,۰۱۰,۶۲۵ ۲,۱۹۱,۵۶۳